Καλάθι € 0
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΛΙΣΤΑ
Caremarket

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») αφορά την εταιρεία με την επωνυμία «YODA AE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», με έδρα την Παλλήνη Αττικής, οδός Κλεισθένους αρ. 157, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 800724458, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, ΓΕΜΗ  138468201000) (εφεξής η «Εταιρεία»). Η Πολιτική Δεδομένων έχει θεσπιστεί με σκοπό την ενημέρωση των πελατών ή/και χρηστών του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας για τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων που συλλέγονται, κατά την εκπλήρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων έχουν προτεραιότητα για την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα χειρίζεται με υπευθυνότητα.

H παρούσα Πολιτική Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης του https://www.caremarket.gr και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Η εταιρεία δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί την Πολιτική αυτή, είτε εν όλο είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στο δικτυακό της τόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο πελάτης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μετά τις τροποποιήσεις, θα θεωρείται ότι αποδέχεται αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να διακόψει τη χρήση του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας.

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Επιπλέον δικτυακοί τόποι μπορεί να προστεθούν μελλοντικά, για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των οποίων σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο δικτυακός τόπος της εταιρείας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει SSL πρωτόκολλο  2048bit.

 

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρ. 4 του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679:

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

«Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων, υποκείμενα των δεδομένων είναι οι πελάτες του υπευθύνου επεξεργασίας και οι χρήστες του δικτυακού του τόπου/ηλεκτρονικού καταστήματος).

 1. ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά την επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο και ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας και προκειμένου α) να δημιουργήσει κάποιος λογαριασμό για την πραγματοποίηση αγορών, β) να εγγραφεί κάποιος στην υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων του δικτυακού τόπου, γ) να διασφαλισθεί η επικοινωνία με χρήστες, μέσω της δυνατότητας συνομιλίας που παρέχει ο δικτυακός τόπος, είναι πιθανό να ζητηθεί από το Υποκείμενο των Δεδομένων να εισαγάγει στοιχεία που συνιστούν προσωπικά δεδομένα (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, κλπ.)

Για την περιήγηση του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα δε ζητείται κανένα προσωπικό δεδομένο. Η εταιρεία συλλέγει από τους χρήστες του δικτυακού της τόπου κατά την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα:

Όνομα, επίθετο, φύλο, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιπλέον, η εταιρεία συλλέγει από τους χρήστες του ηλεκτρονικού της καταστήματος τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, για την παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων.

Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, συλλέγεται επιπροσθέτως το Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση έδρας φυσικών προσώπων – ατομικών επιχειρήσεων.

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Υπευθύνου Επεξεργασίας και αποθηκεύονται στην οικεία βάση δεδομένων, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές της εταιρείας με τους πελάτες της, την επικοινωνία μαζί τους, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας, καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 

Τα στοιχεία εγγεγραμμένων χρηστών σε κάποια από τις υπηρεσίες της εταιρείας ή πελατών που έχουν επικοινωνήσει με την εταιρεία διατηρούνται στους διακομιστές της εταιρείας για το χρονικό διάστημα 12 μηνών.

 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της εταιρείας διαβιβάζονται σε αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τους πελάτες, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά στοιχεία των Υποκειμένων των Δεδομένων δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι εν λόγω αποδέκτες αποτελούν παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία πληρωμών συνεπεία ηλεκτρονικών αγορών, τρίτους συνεργάτες που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης του ιστοτόπου της εταιρείας, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες προς όφελος της εσωτερικής οργάνωσης της εταιρείας (συνεργείο καθαρισμού). Οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα πελατών της είναι συγκεκριμένοι, δεσμεύονται για την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, η δε πρόσβαση άνευ εξουσιοδότησης στα προσωπικά δεδομένα πελατών της εταιρείας απαγορεύεται.

Η εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

 1. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής και χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της εταιρείας, οι χρήστες συμφωνούν με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα:

Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς: Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει ενημερωθεί και συγκατατίθεται ότι η εταιρεία θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για ενέργειες προώθησης (marketing), όπως π.χ. για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και με SMS με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που έχει δώσει για την ενημέρωσή του μέσω της λήψης ενημερωτικών δελτίων από την εταιρεία.

Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις: Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει ενημερωθεί και συγκατατίθεται ότι, σε περίπτωση ύπαρξης επαρκών ενδείξεων και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την αποκάλυψη απατηλών πράξεων, τη διακοπή προσφορών που δημιουργήθηκαν με δόλιο σκοπό καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας.

Διαβίβαση σε περίπτωση νόμιμης διάταξης/ Διαβίβαση σε υπηρεσίες ελλείψει νόμιμης διάταξης: Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει ενημερωθεί και συγκατατίθεται στην ενδεχόμενη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές Αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους που αφορούν την κρατική και δημόσια ασφάλεια, καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων Υποκειμένων των Δεδομένων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταυχδρομείου και τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές μας που βρίσκονται στα κεντρικά μας γραφεία, στον Γέρακα Αττικής και στην Ευρώπη.

Η εταιρεία δεν αποθηκεύει και δεν ελέγχει τα δεδομένα πιστωτικών καρτών που εισάγουν οι χρήστες, κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία ικανοποιεί και διευκολύνει την ικανοποίηση των κάτωθι προβλεπόμενων δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων:

α) Δικαίωμα πρόσβασης

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, ανά πάσα στιγμή, επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το εάν και κατά πόσο τα προσωπικά δεδομένα του υποβάλλονται σε επεξεργασία και, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να του δίδεται πρόσβαση σε αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

β) Δικαίωμα διόρθωσης

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επίσης, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Περαιτέρω, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει κάθε διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη, στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον ζητηθεί.

γ) Δικαίωμα διαγραφής

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά μόνο εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία έχει παράσχει σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

στ) Δικαίωμα εναντίωσης

Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, όταν αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Μόλις ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει πλέον να υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδεικνύεται η ύπαρξη νόμιμων και επιτακτικών λόγων για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Η εταιρεία εγγυάται ότι, εάν το Υποκείμενο των Δεδομένων εναντιωθεί στην επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν, δεν υποβάλλει πλέον τα εν λόγω δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδείξει ότι συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του Υποκειμένου των Δεδομένων.

ζ) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όταν η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζουν σημαντικά. Η εταιρεία δεν προβαίνει στην παρούσα χρονική περίοδο σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Σε κάθε, όμως, περίπτωση και εφόσον στο μέλλον αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, θα ικανοποιεί το εν λόγω δικαίωμα.

Συνολικά η εταιρεία διασφαλίζει ότι:

 • Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την εύκολη άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων, ώστε να λαμβάνονται αμέσως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.
 • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούνται να απαντήσει σε αίτημα που θα υποβληθεί από το Υποκείμενο των Δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο. Σε περίπτωση που δε μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο ασκηθέν από το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαίωμα, θα πρέπει αν υπάρχει ειδική, επαρκής και πλήρης προς τούτο αιτιολόγηση.
 • Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων θα είναι ανέξοδες για τα υποκείμενα. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 1. Γενικά

Ο δικτυακός τόπος της εταιρείας χρησιμοποιεί Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, μέσω του προγράμματος περιήγησης, όταν αυτός επισκέπτεται το δικτυακό τόπο της εταιρείας. Τα Cookies βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του δικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο της εταιρείας δεν συλλέγει πληροφορίες που να ταυτοποιεί τους χρήστες προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των χρηστών.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα Cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να βρίσκονται στον δικτυακό τόπο της εταιρείας.

 1. Είδη Cookies

Στο δικτυακό μας τόπο, χρησιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες Cookies:

Παροδικά και επίμονα

Τα «παροδικά» Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψης ενός χρήστη στο δικτυακό τόπο της εταιρείας και διαγράφονται με την έξοδό του από αυτόν.

Τα «επίμονα» Cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από τον ίδιο.

Αναγκαία, λειτουργικά και Cookies επιδόσεων

Αναγκαία Cookies

Πρόκειται για Cookies τα οποία είναι απαραίτητα για να επισκεφθεί ένας χρήστης το δικτυακό τόπο της εταιρείας (λ.χ. περιήγηση στις διάφορες ενότητες του δικτυακού τόπου ή συμπλήρωση φορμών). Σε περίπτωση που ο χρήστης προβεί σε απόρριψη των Cookies, ορισμένες ενότητες του δικτυακού τόπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Λειτουργικά Cookies

Τα λειτουργικά Cookies εξασφαλίζουν στους χρήστες εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης, αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις και τις αγαπημένες ρυθμίσεις που οι ίδιοι έχουν επιλέξει.

Cookies επιδόσεων

Για σκοπούς παρακολούθησης των επιδόσεων, η εταιρεία χρησιμοποιεί Cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του δικτυακού της τόπου από τους επισκέπτες με στόχο, αφενός, την ικανοποίηση περισσότερων αναγκών των επισκεπτών – χρηστών και αφετέρου τη βελτίωση του περιεχομένου του δικτυακού της τόπου και τη διευκόλυνση της χρήσης του από τους επισκέπτες.

Cookies Τρίτων και ενσωματωμένο περιεχόμενο

Η εταιρεία επιτρέπει στην Google και σε λοιπές τρίτες εταιρείες, με τις οποίες συνεργάζεται, να εγκαθιστούν τα Cookies που χρησιμοποιεί. Στην περίπτωση που μέσω του δικτυακού τόπου της εταιρείας ο χρήστης εισέρχεται σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεται με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι τρίτοι αυτοί δικτυακοί τόποι ή φορείς ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις ο ίδιος μεταβεί στο σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου της εταιρείας και διέπονται από την πολιτική Cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Για να γνωρίζει ο χρήστης πώς θα τα διαχειριστεί, θα πρέπει να διαβάσει τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα Cookies που χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο της εταιρείας, οι πληροφορίες που το καθένα συλλέγει, ο σκοπός που οι εν λόγω πληροφορίες εξυπηρετούν καθώς και η προέλευση καθενός:

Τύπος φυλλομετρητή: Mozilla Firefox

Cookie domain: caremarket

Χρονική διάρκεια

Πάροχος

__atuvc

13 μήνες

1st party

__atuvs

30 λεπτά

__RequestVerificationToken

session

eStore.SessionID

24 μήνες

autoinvite_callback

session

autoinvite_callback

session

Cpab

12 μήνες

cp_laternotif

session

_gat

1 λεπτό

google analytics 3rd party (στατιστικά)

_ga

24 μήνες

_gid

1 μέρα

__lc.visitor_id.7860141

31 μήνες

livechat 3rd party (μάρκετινγκ)

lc_sso7860141

33 μήνες

lc_window_state

session

lc_invitation_opened

session

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες

 

 

addThis

 

Μάρκετινγκ

Livechat

 

Μάρκετινγκ

Contactpidgeon

 

Μάρκετινγκ

google Tag Manager

 

μάρκετινγκ/στατιστικά

google Adwords

 

Μάρκετινγκ

google Analytics

 

Στατιστικά

Facebook Pixel

 

Μάρκετινγκ

 

Τύπος φυλλομετρητή: Google Chrome

caremarket

Χρονική διάρκεια

Πάροχος

__atuvc

13 μήνες

1st party

__atuvs

30 λεπτά

__RequestVerificationToken

session

eStore.SessionID

24 μήνες

autoinvite_callback

session

autoinvite_callback

session

Cpab

12 μήνες

_ga

24 μήνες

google analytics 3rd party (στατιστικά)

_gid

1 μέρα

__lc.visitor_id.7860141

31 μήνες

livechat 3rd party (μάρκετινγκ)

lc_sso7860141

33 μήνες

lc_window_state

session

lc_invitation_opened

session

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες

 

 

addThis

 

Μάρκετινγκ

Livechat

 

Μάρκετινγκ

Contactpidgeon

 

Μάρκετινγκ

google Tag Manager

 

μάρκετινγκ/στατιστικά

google Adwords

 

Μάρκετινγκ

google Analytics

 

Στατιστικά

Facebook Pixel

 

Μάρκετινγκ

doubleClick

 

Μάρκετινγκ

 

 1. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Αναλόγως των επιλογών που δίνει στους χρήστες το πρόγραμμα περιήγησης, μπορεί ο χρήστης να επιτρέπει την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιεί/διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα Cookies ή να ειδοποιείται κάθε φορά που λαμβάνει Cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να βρει πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr, όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων Cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.

Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη, ότι, σε περίπτωση που απορρίψει ή απενεργοποιήσει τα Cookies του δικτυακού  τόπου της εταιρείας, η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας ενδέχεται εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies, δεν διαγράφεται το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από το χρήστη, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

 1. Αλλαγές στη χρήση των Cookies από την εταιρεία

Η εταιρεία δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες του, καθώς και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας, αφότου έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι ο χρήστης αποδέχεται αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν ο χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Δεδομένων, όπως αυτή δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει, ο χρήστης θα πρέπει να διακόψει την χρήση του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία στην στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@caremarket.gr.

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μπείτε εδώ  link 

Η παρούσα πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα βάσει της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.