Καλάθι € 0
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΛΙΣΤΑ
Caremarket

Πολιτική Απορρήτου

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 21-1-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δ. Περιστερίου Αττικής, Λ. Κηφισού 136 και στην οποία ανήκει ο διαδικτυακός τόπος https://caremarket.gr,  σκοπό έχει την ενημέρωσή σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την περιήγησή σας ή/και κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα caremarket.gr, με γνώμονα πάντοτε τη διασφάλιση δίκαιου και διαφανούς τρόπου επεξεργασίας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ως αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο των Γενικών Όρων Χρήσης του https://www.caremarket.gr, δύναται να τροποποιείται και να επικαιροποιείται οποτεδήποτε από την «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ισχύουσα από την ανάρτηση της εκάστοτε τροποποίησης στον διαδικτυακό τόπο https://www.caremarket.gr.

Ι. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


ΟΡΙΣΜΟΙ:

 • «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία, άμεση ή έμμεση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου (υποκείμενο δεδομένων).
 • «Επεξεργασία»: κάθε δραστηριότητα, η οποία αφορά στα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταχώρισης, οργάνωσης, χειρισμού, αποθήκευσης, κοινοποίησης, πρόσβασης, χρήσης, μεταφοράς, διαγραφής και καταστροφής των προσωπικών δεδομένων.
 • «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: εν προκειμένω η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • «Εκτελών την Επεξεργασία» : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
 • «Αποδέκτης» : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ:

Σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα εκ των Καν. ΕΕ 2016/679, Ν.4624/2019, Ν. 3471/2006  όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν, των σχετικών οδηγιών και αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και εν γένει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και δη στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επεξεργαζόμαστε μόνον τα απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας δεδομένα, είτε για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης/συναλλαγής, είτε στη βάση υποχρέωσής μας εκ του νόμου,  είτε -όπου απαιτείται- με τη συναίνεσή σας.

Συγκεκριμένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη συλλέγουμε:   

 • όνομα, επώνυμο, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας (για την υποβολή της παραγγελίας, την ολοκλήρωση των αγορών σας και την παράδοση των προϊόντων),
 • Α.Φ.Μ. και έδρα, για την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η έκδοση τιμολογίου,
 • το ιστορικό των αγορών σας αποκλειστικά και μόνον για την ευχερέστερη διενέργεια τυχόν επόμενων αγορών σας, ή για την αποστολή διαφημιστικού υλικού και την διενέργεια προωθητικών ενεργειών (αποστολή newsletter) υπό τον όρο ότι έχετε δώσει την ρητή συναίνεσή σας προς τούτο.

Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων σας.


Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε τα απολύτως απαραίτητα ανά περίπτωση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 1. στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης για την εκπλήρωση της συναλλακτικής σχέσης, δηλαδή την υποβολή παραγγελίας, την ολοκλήρωση των αγορών σας και την παράδοση προϊόντων,
 2. προς συμμόρφωση σε νομική υποχρέωσή μας, ενδεικτικά τήρηση Α.Φ.Μ. για την έκδοση σχετικού παραστατικού,
 • στη νόμιμη βάση της ρητής σας συναίνεσης, για την αποστολή διαφημιστικού υλικού και τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών (newsletter).


Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και στις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ή/και σε συμμόρφωσή μας με τυχόν εκ του νόμου υποχρέωση για τήρηση αρχείων, συμμόρφωσή μας προς τις διατάξεις του νόμου περί παραγραφής, και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα είστε ενεργός χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου https://caremarket.gr  και για ανώτατο χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την τελευταία σας δραστηριότητα σε αυτόν.

Σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί απαραίτητο για το σκοπό επίλυσης τυχών διαφορών, ή στο πλαίσιο νομικών ενεργειών, έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας, πάντοτε υπό το πρίσμα των βασικών αρχών της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας της επεξεργασίας.


Δ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά μέσα και οργανωτικά μέτρα σε συμμόρφωση με ισχύον νομικό πλαίσιο θέτοντας σε εφαρμογή σημαντικά μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και διαδικασίες (προστατευμένα περιβάλλοντα αποθήκευσης και ασφαλούς λειτουργίας, ελέγχους και περιορισμούς στην πρόσβαση).   Ο παρών διαδικτυακός τόπος διαθέτει SSL (Secure Sockets Layer)  πρωτόκολλο  2048bit, το οποίο διασφαλίζει το απόρρητο και απαραβίαστο των δεδομένών.  

Tα δεδομένα σας αποθηκεύονται με εφαρμογή των ενδεδειγμένων τεχνικών μέτρων στους διακομιστές της Εταιρείας, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εντός Ε.Ε. και σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. παραστατικά) σε φυσικό αρχείο με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας εντός των Εγκαταστάσεών μας.

Σημειώνεται ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την αποκλειστική ευθύνη τρίτων φορέων ως προς την επεξεργασία τυχόν δεδομένων σας.   


Ε. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται προς το σκοπό της προσήκουσας εκτέλεσης της συναλλακτικής σχέσης ή/και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη, πάντοτε υπό έλεγχο και σαφείς οδηγίες και υπό τον όρο της συμβατικής δέσμευσης ότι τα τρίτα μέρη αφ΄ ενός συμμορφώνονται  απόλυτα με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, αφ΄ ετέρου δεν εκτελούν οποιαδήποτε επεξεργασία στα δεδομένα, πέραν από αυτή του σκοπού της διαβίβασης.  Στην περίπτωση αυτή, οι εκτελούντες την επεξεργασία/ή και αποδέκτες -κατά τα ανωτέρω οριζόμενα- έχουν πρόσβαση αποκλειστικά σε δεδομένα απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των έναντι ημών υποχρεώσεών τους και την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών που τους έχουν ζητηθεί.

Δε θα διαθέσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι δεν φέρουν την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία ή/και του αποδέκτη, χωρίς προγενέστερη ενημέρωσή σας και σχετική σας συναίνεση. 

Περαιτέρω στη βάση της νομικής μας υποχρέωσης τα προσωπικά σας δεδομένα είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν άνευ ετέρου στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.


ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε εκ του νόμου τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα πρόσβασης, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για τον χρόνο τρόπο και σκοπό επεξεργασίας, και τους τυχόν αποδέκτες τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών, ή συμπλήρωσης ελλιπών, προσωπικών πληροφοριών.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), εφ’ όσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν, με την από μέρους μας επιφύλαξη για μη διαγραφή, κατά την περίπτωση που η τήρησή τους απαιτείται σε εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσής μας, εναλλακτικά για το σκοπό επίλυσης τυχών διαφορών, ή/και στο πλαίσιο νομικών ενεργειών.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση ενδεικτικά αμφισβήτησης της ακρίβειας τους, παράνομης επεξεργασίας κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου και εφ’ όσον το ίδιο αντιτάσσεται στη διαγραφή τους.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, στην περίπτωση που αυτή εκτελείται στη βάση εκπλήρωσης καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος, ή για σκοπούς έννομου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ (εάν γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης), με την από μέρους μας επιφύλαξη κατά την περίπτωση που η τήρηση των δεδομένων απαιτείται είτε σε εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσής μας, είτε για το σκοπό επίλυσης τυχών διαφορών ή/και στο πλαίσιο νομικών ενεργειών
 • Δικαίωμα φορητότητας, προκειμένου να λάβετε τα δεδομένα που έχετε οι ίδιοι παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα  μορφότυπο.
 • Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της χορηγηθείσας συγκατάθεσης, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.  

Επίσης έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, www.dpa.gr)


Ζ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε τυχόν ερώτηση ή απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμασε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων μέσω email στη διεύθυνση gdpr@sklavenitis.com ή στο τηλ. 214 100 7890. Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων θα είναι ανέξοδες για τα υποκείμενα.

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια οι αιτούμενες πληροφορίες να σας παρασχεθούν με σχετική γραπτή ενημέρωση το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας ή, σε περίπτωση πολυπλοκότητας αυτού, θα λάβετε εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος γραπτή ενημέρωση για παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται.

 

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 1. Γενικά

Ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας χρησιμοποιεί Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, μέσω του προγράμματος περιήγησης, όταν αυτός επισκέπτεται το διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Τα Cookies βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας δεν συλλέγει πληροφορίες που να ταυτοποιεί τους χρήστες προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των χρηστών.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα Cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

 1. Είδη Cookies

Στο διαδικτυακό μας τόπο, χρησιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες Cookies:

Παροδικά και επίμονα

Τα «παροδικά» Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψης ενός χρήστη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και διαγράφονται με την έξοδό του από αυτόν.

Τα «επίμονα» Cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από τον ίδιο.

Αναγκαία, λειτουργικά και Cookies επιδόσεων

Αναγκαία Cookies

Πρόκειται για Cookies τα οποία είναι απαραίτητα για να επισκεφθεί ένας χρήστης το διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (λ.χ. περιήγηση στις διάφορες ενότητες του δικτυακού τόπου ή συμπλήρωση φορμών). Σε περίπτωση που ο χρήστης προβεί σε απόρριψη των Cookies, ορισμένες ενότητες του δικτυακού τόπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Λειτουργικά Cookies

Τα λειτουργικά Cookies εξασφαλίζουν στους χρήστες εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης, αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις και τις αγαπημένες ρυθμίσεις που οι ίδιοι έχουν επιλέξει.

Cookies επιδόσεων

Για σκοπούς παρακολούθησης των επιδόσεων, η εταιρεία χρησιμοποιεί Cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του δικτυακού της τόπου από τους επισκέπτες με στόχο, αφενός, την ικανοποίηση περισσότερων αναγκών των επισκεπτών – χρηστών και αφετέρου τη βελτίωση του περιεχομένου του δικτυακού της τόπου και τη διευκόλυνση της χρήσης του από τους επισκέπτες.

Cookies Τρίτων και ενσωματωμένο περιεχόμενο

Η εταιρεία επιτρέπει στην Google και σε λοιπές τρίτες εταιρείες, με τις οποίες συνεργάζεται, να εγκαθιστούν τα Cookies που χρησιμοποιεί. Στην περίπτωση που μέσω του δικτυακού τόπου της εταιρείας ο χρήστης εισέρχεται σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεται με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι τρίτοι αυτοί δικτυακοί τόποι ή φορείς ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις ο ίδιος μεταβεί στο σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου της εταιρείας και διέπονται από την πολιτική Cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Για να γνωρίζει ο χρήστης πώς θα τα διαχειριστεί, θα πρέπει να διαβάσει τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα Cookies που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, οι πληροφορίες που το καθένα συλλέγει, ο σκοπός που οι εν λόγω πληροφορίες εξυπηρετούν καθώς και η προέλευση καθενός:

 

Τύπος φυλλομετρητή: Mozilla Firefox

Cookie domain: caremarket

Χρονική διάρκεια

Πάροχος

__atuvc

13 μήνες

1st party

__atuvs

30 λεπτά

__RequestVerificationToken

session

eStore.SessionID

24 μήνες

autoinvite_callback

session

autoinvite_callback

session

Cpab

12 μήνες

cp_laternotif

session

_gat

1 λεπτό

google analytics 3rd party (στατιστικά)

_ga

24 μήνες

_gid

1 μέρα

__lc.visitor_id.7860141

31 μήνες

livechat 3rd party (μάρκετινγκ)

lc_sso7860141

33 μήνες

lc_window_state

session

lc_invitation_opened

session

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες

 

 

addThis

 

Μάρκετινγκ

Livechat

 

Μάρκετινγκ

Contactpidgeon

 

Μάρκετινγκ

google Tag Manager

 

μάρκετινγκ/στατιστικά

google Adwords

 

Μάρκετινγκ

google Analytics

 

Στατιστικά

Facebook Pixel

 

Μάρκετινγκ

 

Τύπος φυλλομετρητή: Google Chrome

caremarket

Χρονική διάρκεια

Πάροχος

__atuvc

13 μήνες

1st party

__atuvs

30 λεπτά

__RequestVerificationToken

session

eStore.SessionID

24 μήνες

autoinvite_callback

session

autoinvite_callback

session

Cpab

12 μήνες

_ga

24 μήνες

google analytics 3rd party (στατιστικά)

_gid

1 μέρα

__lc.visitor_id.7860141

31 μήνες

livechat 3rd party (μάρκετινγκ)

lc_sso7860141

33 μήνες

lc_window_state

session

lc_invitation_opened

session

 

 

 

Υπηρεσίες

 

 

addThis

 

Μάρκετινγκ

Livechat

 

Μάρκετινγκ

Contactpidgeon

 

Μάρκετινγκ

google Tag Manager

 

μάρκετινγκ/στατιστικά

google Adwords

 

Μάρκετινγκ

google Analytics

 

Στατιστικά

Facebook Pixel

 

Μάρκετινγκ

doubleClick

 

Μάρκετινγκ

 

 1. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Αναλόγως των επιλογών που δίνει στους χρήστες το πρόγραμμα περιήγησης, μπορεί ο χρήστης να επιτρέπει την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιεί/διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα Cookies ή να ειδοποιείται κάθε φορά που λαμβάνει Cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να βρει πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr, όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων Cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.

Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη, ότι, σε περίπτωση που απορρίψει ή απενεργοποιήσει τα Cookies του δικτυακού  τόπου της εταιρείας, η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας ενδέχεται εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies, δεν διαγράφεται το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από το χρήστη, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

 1. Αλλαγές στη χρήση των Cookies από την εταιρεία

Η εταιρεία δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες του, καθώς και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας, αφότου έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι ο χρήστης αποδέχεται αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν ο χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Δεδομένων, όπως αυτή δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει, ο χρήστης θα πρέπει να διακόψει την χρήση του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονικήεπίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μπείτε εδώ  link.